Anbi

Het Kristalmuseum dat onderdeel is van Stichting Geologisch Centrum Nederland is als gevolg van de ANBI-status geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dit betekent dat er géén belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten aan het Kristalmuseum. Dit maakt een gift extra interessant! Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst   Doelstelling In 1992 is de stichting die het Kristalmuseum beheert, opgericht(St. GCN, hierna genoemd stichting). Deze stichting kwam voort uit de in 1981 opgerichte stichting GCT in Twente. Al vanaf de oprichting in de vroege jaren tachtig was de doelstelling het behartigen van de belangen van verzamelaars en geïnteresseerden in fossielen en mineralen. Die doelstelling staat, ruim dertig jaar na dato, nog steeds centraal. Het behartigen van de belangen van verzamelaars en geïnteresseerden wordt in de dagelijkse praktijk van de stichting, vertaald door middel van het leiden van een populair wetenschappelijk geologisch museum, het Kristalmuseum in Borculo, Gelderland. Dit museum wordt jaarlijks bezocht door zo’n 40.000 bezoekers die kennis maken met geologie, fossielen en mineralen. Beleidsplan en activiteiten Het Kristalmuseum te Borculo,  is een onafhankelijke instelling die zonder enige vorm van subsidiering het voor het publiek mogelijk maakt kennis te maken met geologie. Ook de gevorderde verzamelaars en deskundigen kunnen terecht in het museum omdat de collectie niet alleen bestaat uit populaire objecten, maar ook uit zeer specialistische collecties die van grote wetenschappelijke waarde zijn. Deze collecties zijn over het algemeen minder aantrekkelijk voor het grote publiek, maar zeker aansprekend waardevol voor specialisten op die terreinen. De stichting rekent tot haar verantwoordelijkheid om juist ook deze collecties, zo compleet mogelijk, voor volgende generaties veilig te stellen. Om de wereld van de geologie, fossielen en mineralen toegankelijk te maken voor het publiek worden in het museum rondleidingen en presentaties gegeven. Vooral de presentaties vereisen maatwerk voor specifieke doelgroepen, aan de rondleidingen wordt vooral deelgenomen door algemeen geïnteresseerden. De stichting richt zich ook specifiek op kinderen, van jongs af aan zijn kinderen intuïtief geïnteresseerd in stenen en dinosaurussen. Het museum probeert om deze universele interesse vast te houden en uit te bouwen voor kinderen en jongeren, onder het motto “jong geleerd, oud gedaan”. In het Kristalmuseum ervaren ze dat er binnen de geologie meer te beleven valt dan stenen en dinosaurussen. Het Kristalmuseum is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Borculo, een monumentaal pand dat veel tijd en energie vergt. Het is dan ook belangrijke activiteit van de stichting om dit pand in een zo goed mogelijke conditie te houden. Niet alleen omdat het de huisvestiging is voor het Kristalmuseum, maar ook omdat het pand een aansprekende historische waarde heeft voor Borculo, haar inwoners en bezoekers. Financieel beleid Het Kristalmuseum, hecht waarde aan een onafhankelijke positie. Om die reden wordt geen fondsenwerving bedreven. Dit maakt wellicht de financiële reikwijdte van de stichting en het museum beperkter, maar tegelijkertijd waarborgt het ook de duurzaamheid voor de stichting en het door haar beheerde Kristalmuseum. Ondanks de bewuste keuze voor financiële onafhankelijkheid en het afzien van actieve fondsenwerving wil de stichting een rol spelen in het veilig stellen van bijzondere collecties van gespecialiseerde verzamelaars. Vaak worden deze wetenschappelijk zeer waardevolle verzamelingen na het overlijden van de verzamelaar opgedeeld in een nalatenschap. Daarmee gaat veel essentiële informatie verloren door onoordeelkundig handelen. Voor een geologische verzameling geldt dat de betekenis niet alleen wordt bepaald door de waarde van de afzonderlijke mineralen of fossielen, maar ook door de bijbehorende informatie als vindplaats en datering. Indien niet bekend is waar een mineraal of fossiel gevonden is, verliest deze niet alleen een deel van de economische, maar zeker een groot deel van de wetenschappelijke waarde. Daarnaast geldt uiteraard dat de som van de delen van een opgesplitste collectie minder waard is dan de verzameling als geheel. Om die redenen is het van belang om collecties compleet te houden samen met de bijbehorende informatie. Het Kristalmuseum als onderdeel van de stichting heeft de ambitie om in dergelijke situaties een rol te kunnen spelen als conservator. De ANBI- status bewijst ons hier een goede dienst. De stichting beschikt niet over gelden om waardevolle collecties aan te kunnen kopen. Echter, verzamelaars kunnen hun collecties onderbrengen en compleet houden in het Kristalmuseum, onder gebruikmaking van de belastingvoordelen die de ANBI-status inhoudt. Het is daarmee nadrukkelijk niet de opzet van de stichting om door middel van de ANBI-status geld te verwerven, maar verzamelingen veilig te stellen voor latere generaties. Schenken aan het Kristalmuseum hoopt nog lang de eigen koers te mogen volgen. We kunnen uw steun daarbij goed gebruiken. Hieronder ziet u hoe dat kan. Fiscale aspecten Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De wet stelt een aantal voorwaarden, zowel aan de hoogte van de gift als aan de begiftigde. Het Kristalmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Er hoeft door het museum over uw gift dus géén belasting te worden betaald. De Geefwet: Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De geefwet geeft een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. Vooralsnog zullen deze maatregelen gelden voor een periode van zes jaar, dus van schenkingen die worden gedaan tussen 1 januari 2012 tot 1 januari 2018. Extra aftrek door de multiplier Het Kristalmuseum is een museum met de ANBI-status. Daarmee is het Kristalmuseum een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die u een belastingvoordeel kan opleveren. Wanneer u geeft aan het Kristalmuseum mag u uw gift met een multiplier van 125% verhogen, of, deze multiplier is een vermenigvuldigingsfactor van 1,25. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt in uw Box 1 inkomen, dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor alle giften, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt maximaal €1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan €5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria, die we hieronder zullen toelichten. Voorwaarden: De voordelen van de Geefwet, zoals de verhoogde giftenaftrek voor een gift aan het Kristalmuseum (culturele ANBI), gelden voor alle belastingplichtigen. Voor alle giften geldt dat zij met schriftelijke bewijzen moeten kunnen worden gestaafd. De hoogte van de giftenaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft. Het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift: Eenmalige gift: Een eenmalige gift is een gift die in een jaar wordt gedaan. Deze eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar, want onderworpen aan een aftrekdrempel en aftrekplafond. De aftrekbaarheid van deze giften wordt namelijk alleen in aanmerking genomen voor zover zij samen hoger zijn dan €60 én hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen (dit is de drempel); de giften kunnen tot maximaal 10% van dat verzamelinkomen in aftrek worden gebracht (dit is het plafond). Het Verzamelinkomen is het totale inkomen in de boxen 1, 2 en 3. De aftrek vindt plaats van het box 1 inkomen. Het gebruik van de multiplier van 125% is bij eenmalige giften ook van toepassing (zowel op de gift als op het plafond). Stel dat het verzamelinkomen €60.000 is en er wordt een eenmalige gift gedaan van €1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is €1.250. De drempel is 1% van € 60.000 (is €600), dus daar zit de gift boven. Het plafond is 10% van €60.000 (is €6000) plus de extra aftrek van 25% (€250) is €6.250, dus daar blijft de gift onder. Periodieke gift: Indien de 1%-drempel niet wordt gehaald, kan toch aftrek plaatsvinden als de giften worden gedaan in de vorm van een periodieke gift. Dit zijn giften die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan. De wet stelt dan als voorwaarde dat zij bij notariële akte moeten worden gedaan en de verplichting moeten inhouden om vijf jaar of meer jaar tenminste jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw box 1 inkomen, ongeacht de hoogte van de gift. De looptijd van een periodieke gift moet tenminste vijf jaar zijn. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond. Rekenvoorbeelden Stel, iemand zit in het inkomensbelastingtarief van 35% en doet een periodieke schenking van €100, dan mag hij €125 in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 35% van €125 oftewel €43,75. De gift kost de schenker werkelijk €100 min €43,75 dus slechts €56,25, terwijl het museum er wel €100 voor ontvangt. Dat betekent dat van elke euro die iemand wil missen in die situatie het museum bijna twee keer zoveel beter wordt. Stel, iemand zit in het belastingtarief van 52% en doet een jaarlijkse periodieke gift van €1000 gedurende vijf jaar. De schenker mag dus 125% van €1000, dus €1250 in aftrek brengen van zijn Box 1 inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. De aftrek van 52% is dan €650. In dit geval betaalt de schenker dus €1000 aan het Kristalmuseum, ontvangt van de belastingdienst €650 terug, zodat de gift hem netto dan slechts €350 kost. Omgekeerd betekent dit dat iemand die €100 netto kan missen, aan het Kristalmuseum bruto ruim €285 kan schenken, omdat hij €185 van de Belastingdienst terugontvangt. Conclusie: een periodieke schenking geeft optimaal voordeel. Het grote verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke gift. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een gift/giften van maximaal €5.000. Uiteraard zijn hogere giften ook aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. Dit betekent dat bij een gift van €6.000 de verhoging €1.250 bedraagt (namelijk 25% van 5000). Totaal is in dat geval aftrekbaar €7.250. Wilt u ons steunen en zelf optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan is een periodieke schenking voor vijf jaar aan het Kristalmuseum iets voor u. Wanneer u deze akte afsluit, nemen wij de notariskosten voor onze rekening. De Geefwet voor bedrijven. De geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om te schenken, want ook hier geldt de multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift vanaf 2012 zelfs 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000 per jaar van de aan culturele instellingen gedane giften. Hierbij is overigens geen notariële akte nodig. Schenkingen in natura: Schenkingen in termijnen kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel iemand is in bezit van een bijzonder object of verzameling (mineralen, fossielen, tekeningen, instrumenten, mijnlampen of boeken) en wil dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie en zou willen opnemen, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar het Kristalmuseum. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de multiplier. Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal €5.000. Legaten en testamentaire vermakingen Het nalaten van een bedrag of collectie is voor sommigen een bijzondere manier om het museum te steunen. Dankzij een speciale fiscale regeling is het voor particulieren aantrekkelijk geworden om – na overlijden – aan het Kristalmuseum een collectie te schenken. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met de eigen notaris in orde gemaakt. Wanneer u meer vragen heeft over een schenking of speciale wensen heeft met betrekking tot een eventuele nalatenschap, neemt u dan contact op voor een persoonlijk gesprek met drs. J.G. Kamphuis, voorzitter van Het Kristalmuseum of mailen naar info@speurtocht.link. Financiële aspecten en beloningsbeleid Het Kristalmuseum wordt beheerd door een stichting. Deze stichting is in 1992 opgericht en stelt zich als doel een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor geologie. De stichting bestaat uit drie onbezoldigde bestuursleden. Natuurlijk kan het Kristalmuseum niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij zetten zich in om de collectie te beheren, het pand in goede staat te houden, presentaties te geven en bezoekers te informeren en rond te leiden. In sommige gevallen ontvangen zij hiervoor een kleine vergoeding, maar vaak ook doen zij dit geheel belangeloos. Uiteraard zijn wij daar als stichting erg blij mee.

Naam: Kristalmuseum (St. GCN)

Fiscaalnummer: 0058.60.532.B.01

Adres: Burg. Bloemersstraat 1 7271 DA Borculo

Telefoon: 0545-272200

E-mail: info@speurtocht.link

Website: www.speurtocht.link

Bestuursleden: J.G. Kamphuis (voorzitter)

M.H. Welbergen ( Penningmeester)

J.M.G. Hassink (secretaris)